Việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết (Liên Xô) và Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1.1950) là động lực mạnh mẽ cho sự tăng cường quan hệ giữa các nhà hoạt động văn hóa hai nước.