Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2017 (đợt 2). Trong đó, giao kế hoạch vốn đầu tư NSTW năm 2017 (đợt 2) cho bộ, ngành trung ương 2.980,337 tỷ đồng, các địa phương 11.024,396 tỷ đồng.

Giao ke hoach dau tu von ngan sach trung uong nam 2017 - Anh 1

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ KH&ĐT giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch NSTW năm 2017 (đợt 2) của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình; bao gồm số vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước nguồn NSTW theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2017 (đợt 2).

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn NSTW, danh mục và mức vốn NSTW năm 2017 (đợt 2) được giao tại Quyết định này và Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2017 (đợt 2) của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án, bao gồm thu hồi các khoản vốn ứng trước gửi báo cáo Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 20/5/2017.

C.P