Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Giáo dục là nền tảng để phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo ở các cấp học, đặc biệt là đào tạo đại học, cao đẳng gắn liền với nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.