Một trong trong những nội dung của kế hoạch này là thống nhất cụm trưởng công đoàn và cụm chuyên môn, phối hợp chỉ đạo các hoạt động cụm nhằm phát huy vai trò của cụm trưởng và các hoạt động cụm đạt hiệu quả cao.

Giao duc Ha Noi: Thong nhat cum truong cong doan va cum chuyen mon - Anh 1

Phối hợp chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, bằng những giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, áp dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện GD&ĐT.

Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh tuvên truyền vận động cán bộ giáo viên, nhân viên xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch trong nhà trường;, tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.

Phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, viết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học. Tăng cường triển khai các hoạt động chuyên đề, trao đổi học tập kinh nghiệm về đổi mới công tác quản lý và phương pháp giảng dạy.

Cùng với nội dung phối hợp nhằm chỉ đạo tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn Ngành; các nội dung khác hướng tới việc chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên; chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác quản lý, xây dựng chính quyền và công đoàn vững mạnh…