(HNM) - Sáng 1-11, Đoàn giám sát số 1 do Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh dẫn đầu làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Theo Sở KHĐT, dự kiến đến hết năm 2011, trên hầu hết các lĩnh vực, TP Hà Nội phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, riêng chỉ tiêu về tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn dự kiến đạt cao hơn hai lần so với kế hoạch giao (kế hoạch là 14%, hiện nay đã tăng trên 27%)…

Sở KHĐT dự kiến đề xuất các chỉ tiêu KTXH năm 2012 cơ bản như các chỉ tiêu HĐND TP đã quyết nghị năm 2011. Trong đó, dự kiến chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) tăng 9-10%, kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 18,5-19,5%... Theo Sở KHĐT, dự kiến TP sẽ đưa chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào các chỉ tiêu giao cho các sở, ngành, địa phương năm 2012.

Kết luận cuộc giám sát, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu Sở KHĐT tập trung hoàn chỉnh có chất lượng các báo cáo, tờ trình được UBND TP giao nhiệm vụ chuẩn bị trình HĐND TP, đặc biệt là danh mục các công trình trọng điểm năm 2012, danh mục các chương trình mục tiêu 5 năm 2011-2015. Bên cạnh đó, Sở phải chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan giải quyết các dự án triển khai chậm, đất dịch vụ, thu nợ tiền sử dụng đất, thu đấu giá, phân cấp quản lý KTXH, hậu kiểm quản lý doanh nghiệp, cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)… Về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2012, Chủ tịch HĐND TP đề nghị Sở KHĐT cần tuân thủ nghiêm túc 3 định hướng, 5 nguyên tắc bố trí vốn, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả. Về các chỉ tiêu, Sở cần rà soát các chỉ tiêu đề xuất với UBND TP trình HĐND TP sao cho các chỉ tiêu đã giao thực hiện sau này đều có thể đánh giá kết quả, chỉ tiêu nào chưa được đánh giá chính xác thì không nên đề xuất.