(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên giảng dạy các môn học chuyên ngành năng khiếu nghệ thuật. Theo đó, giảng viên chỉ dạy 280 giờ/năm.

Theo Thông tư này quy định chế độ làm việc của giảng viên giảng dạy các môn học chuyên ngành năng khiếu nghệ thuật bao gồm: Âm nhạc, Sư phạm âm nhạc, Mỹ thuật, Sư phạm Mỹ thuật, Múa, Sư phạm Múa, Sân khấu, Điện ảnh. Do đặc thù chuyên môn của các ngành học, giảng viên giảng dạy các môn học chuyên ngành năng khiếu nghệ thuật thực hiện quy định về giờ chuẩn giảng dạy; quy định về tổ chức lớp học các môn học chuyên ngành năng khiếu nghệ thuật như sau: Giờ giảng dạy lý thuyết và giờ giảng dạy thực hành các môn học chuyên ngành năng khiếu nghệ thuật được gọi chung là giờ giảng và được tính bằng một giờ chuẩn trong Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên. Định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên các môn học chuyên ngành năng khiếu nghệ thuật để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 64 được quy định như sau: Căn cứ vào định mức giờ chuẩn giảng dạy, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể số giờ giảng dạy trong năm học đối với từng môn học, từng chuyên ngành đào tạo của nhà trường. Quy định về tổ chức lớp học: Lớp học lý thuyết có số người học tối đa là 40 người; Lớp học thực hành có số người học tối đa là 15 người; Lớp học kỹ thuật luyện thanh, kỹ thuật nhạc cụ, kỹ thuật chỉ huy, múa: Hệ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ: mỗi giảng viên dạy 1 học viên; Hệ đào tạo đại học: mỗi giảng viên dạy 2 sinh viên; Hệ đào tạo cao đẳng: mỗi giảng viên dạy 4 sinh viên. Hồng Hạnh