Những con nhộng tằm chết, đen xì được "phù phép" bằng hóa chất biến thành những con nhộng tằm vàng óng bắt mắt người mua.

Video: Gian thương "phù phép" nhộng tằm chết thối đen xì thành vàng óng bắt mắt: