BizLIVE - Mặt hàng được giảm thuế nhiều nhất là cao su tổng hợp, giảm từ 5% xuống còn 1%.

Cao su tự nhiên được giảm thuế xuất khẩu từ 3% xuống còn 1%.

Bộ Tài chính hôm qua (11/11) vừa ban hành Thông tư số 157/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc các nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

Theo đó, mủ cao su tự nhiên, đã hoặc tiền lưu hóa; crếp từ mủ cao su; cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải có mức thuế suất thuế xuất khẩu giảm từ 3% xuống còn 1%.

Ngoài ra, thuế suất thuế xuất khẩu của cao su tổng hợp (mã 4002) giảm từ 5% xuống còn 1%.

Các mức thuế này được áp dụng kể từ ngày 26/12/2013.