TT - Ủy ban Kiểm tra trung ương (UBKTT.Ư) vừa có hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo đó, UBKTT.Ư chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm theo nghị quyết trung ương 4... UBKTT.Ư cũng đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị, tiến hành kiểm điểm và sửa chữa, khắc phục sau kiểm điểm.

UBKTT.Ư cũng giúp Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng các trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có); chỉ đạo các cơ quan nhà nước xem xét, kỷ luật về hành chính theo quy định của Nhà nước. Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) sau kiểm điểm.

V.V.THÀNH