Chiều 18-10, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh dẫn đầu đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ đã làm việc với Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội.

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thành lập năm 2008 có chức năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn thành phố; chuẩn bị luận cứ khoa học để UBN thành phố ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Thời gian qua, Viện đã thực hiện 96 nhiệm vụ nghiên cứu về kinh tế, văn hóa, xã hội và quản lý đô thị, trong đó tập trung vào những vấn đề nổi cộm, cấp thiết của thành phố; tham mưu trực tiếp với lãnh đạo thành phố, thực hiện 3 đề tài, 5 chuyên đề liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, Viện đã tham gia tích cực tham vào các Nghị quyết, chính sách của Trung ương và thành phố; góp ý xây dựng Đảng; xây dựng góp ý vào quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội, kế hoạch dài hạn, trung hạn về phát triển của thành phố; tham gia xây dựng nhiều đầu sách, xuất bản nhiều bản tin, tham gia góp ý luật KHCN…Đồng chí đề nghị Viện cần chú trọng hơn về công tác nghiên cứu lựa chọn những vấn đề nào bức xúc liên quan đến sự phát kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân để nghiên cứu; đánh giá cụ thể kết quả của thành phố giao đi vào cuộc sống như thế nào, mặt được, chưa được sau quá trình tham gia hoạch định chính sách Luật, qua đó thúc đẩy nhiệm vụ của Viện tốt hơn đối với sự tham gia phát triển thành phố.

Đồng chí lưu ý, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội quan tâm đầu tư hơn nữa nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn với các vấn đề thực phẩm sạch, môi trường, hạ tầng, công nghệ phát triển nông nghiệp. Về lĩnh vực nghiên cứu công tác quản lý, chính sách, đồng chí nhấn mạnh, Viện cần phân tích và có kiến nghị cụ thể về chất lượng cán bộ nghiên cứu, cơ chế chính sách đối với cán bộ, cơ chế tự chủ về tài chính… Tất cả những khó khăn của Viện, đoàn giám sát tập trung khái quát gửi cơ quan thẩm quyền sớm nhất.

*Trước đó, ngày 17-10, Chiều 17-10, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh dẫn đầu đoàn giám sát làm việc tại Viện Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Công thương) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 31/12/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI).

Báo cáo đoàn giám sát, Viện trưởng Viện Công nghệp Thực phẩm Lê Đức Mạnh nêu một số khó khăn trong quá trình nghiên cứu, đưa khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân là: chính sách đãi ngộ đối với các nhà khoa học chưa được thể hiện; cơ chế quản lý khoa học và công nghệ thiếu đồng bộ, chồng chéo gây khó khăn không ít cho các nhà khoa học, đặc biệt là cơ chế quản lý tài chính; sự quan tâm của doanh nghiệp trong ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp còn ít; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa có nguồn nguyên liệu tập trung để bảo quản và chế biến ở quy mô công nghiệp…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Khanh đề nghị Viện Công nghiệp thực phẩm tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đặc biệt là thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung phát triển sản xuất trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng KHCN; nghiên cứu các mô hình đi trước đón đầu gắn với quan hệ hợp tác quốc tế; chú trọng tôn vinh, tập hợp các nhà khoa học, kích thích sự sáng tạo... Đồng chí nhấn mạnh, những kiến nghị của Viện sẽ được tập hợp, phân tích để xây dựng chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ của Thủ đô và đất nước.

Linh Nhi