(SGGP).- Bộ GD-ĐT vừa có thông tư quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Theo đó, thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó: 35 tuần làm công tác dạy trẻ, 4 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 2 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới, 1 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

(SGGP).- Bộ GD-ĐT vừa có thông tư quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Theo đó, thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó: 35 tuần làm công tác dạy trẻ, 4 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 2 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới, 1 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có), các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành.

Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 4 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Đối với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, nếu có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày. Ngoài ra, thông tư cũng quy định chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên làm công tác kiêm nhiệm, giáo viên có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống…

UBND các tỉnh, TP có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của giáo viên mầm non quy định tại thông tư này - có hiệu lực từ ngày 9-12-2011.

L.Linh