Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh