(Cadn.com.vn) - Thực hiện Công văn số 8502/UBND-QLĐTh ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 1

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 2

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 3

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 4

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 5

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 6

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 7

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 8

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 9

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 10

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 11

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 12

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 13

Giam doc CATP chi dao xu ly phuong tien het nien han su dung va qua han kiem dinh - Anh 14