UBND TP HCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong dự án...