Hanoinet - Theo thống kê của Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế, số bác sĩ phục vụ 10 nghìn dân từ năm 2001 đến 2006 có xu hướng tăng dần đều (4,1 - 6,2/10 nghìn dân).