Ùn tắc giao thông liên quan đến lý thuyết năng lực thông hành trong giao thông đường bộ mà nước ngoài đã nghiên cứu, trong đó có hai yếu tố tương tác trực tiếp với nhau là con đường và các thứ di chuyển trên đường. Chi tiết...