Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất (HTLS) bằng đồng Việt Nam đến ngày 26/11/2009 là 415.886,92 tỷ đồng. So với ngày 19/11/2009, số dư nợ cho vay giảm 849,74 tỷ đồng (tương đương giảm 0,20%).

Chi tiết về tình dư nợ cho vay HTLS phân chia theo đối tượng như sau: 1. Dư nợ theo nhóm tổ chức tín dụng: Nhóm NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 279.333,4 tỷ đồng, giảm 631,46 tỷ đồng (tương đương giảm 0,22%); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 107.841,91 tỷ đồng, tăng 664,31 tỷ đồng (tương đương tăng 0,62%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 20.035,15 tỷ đồng, giảm 952,99 tỷ đồng (tương đương giảm 4,54%); công ty tài chính là 8.676,46 tỷ đồng, tăng 10,4 tỷ đồng (tương đương tăng 0,12%). 2. Dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn: Doanh nghiệp nhà nước 62.820,68 tỷ đồng; doanh nghiệp ngoài nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài …) 286.272,22 tỷ đồng; hộ sản xuất là 66.794,14 tỷ đồng.