Bộ GTVT thừa ủy quyền của Chính phủ đã trình UBTV Quốc hội văn bản đề nghị cho phép các cơ quan quản lý quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, UB...