(PL)- Giải quyết những khó khăn trong việc tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 1-1-2009, ông Phạm Duy Khương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết Bộ Tài chính mới ban hành Công văn 10383 hướng dẫn.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng trừ đi giá đất thực tế do cơ sở kinh doanh bất động sản tự khai tại thời điểm chuyển nhượng theo hợp đồng. Trường hợp hợp đồng không tách riêng giá bán nhà, cơ sở hạ tầng và giá đất, nếu hóa đơn GTGT đã được lập và giao cho khách hàng thì cơ sở kinh doanh bất động sản được quyền khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi cơ quan thuế quyết định kiểm tra, thanh tra. Các cục thuế địa phương phải hướng dẫn các cơ sở kinh doanh bất động sản tách riêng giá bán nhà, cơ sở hạ tầng, giá đất để xác định giá tính thuế GTGT theo quy định.