TP - Trước phản ánh của một số Cục thuế, đơn vị chi trả và cá nhân nộp thuế về khả năng chậm nộp hồ sơ khai quyết toán của đơn vị chi trả và cá nhân thuộc đối tượng phải quyết toán thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ký thông báo: Cho phép các đơn vị chi trả và cá nhân được phép nộp hồ sơ quyết toán thuế đến hết ngày 31-5-2010.

Theo qui định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán của đơn vị chi trả và cá nhân chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Thông thường là hết 31-3. Tuy nhiên, năm 2009 là năm đầu tiên triển khai thực hiện quyết toán thuế theo Luật thuế TNCN và nộp hồ sơ quyết toán thuế qua mạng và sửa đổi mẫu biểu kê khai thuế TNCN nên nhiều đơn vị và cá nhân chưa kịp nắm bắt được qui định mới. Việc kê khai biểu mẫu theo Bộ Tài chính cũng giảm 30 thủ tục so với trước đây.