Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập toàn cầu, các giá trị và chuẩn mực gia đình ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi, trong đó có sự thay đổi về mô hình gia đình.