(CAO) - Gia đình phép thuật của cậu bé Masuri tìm đến thế giới người bình thường mong mỏi học hỏi tâm hồn, tình cảm tốt đẹp của nhân loại hòng mang “châu báu” này về cứu thế giới phép thuật thoát khỏi bàn tay thống...