TTO - Trong gia đình, thế hệ cầu nối (con) có thể là trung gian hữu hiệu giúp thế hệ cao tuổi (ông bà) và thế hệ trẻ (cháu chắt) hiểu và gắn bó với nhau hơn.