Gao Viet xuat khau sang My bi tra ve: Trach nhiem truoc het thuoc ve nha quan ly - Anh 1