QĐND - Ngày 17-4, Học viện Quốc phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -an ninh khóa 43 cho các cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề nhằm củng cố kiến thức về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng -an ninh, đi tìm hiểu thực tế tại một số đơn vị… Học viện Quốc phòng yêu cầu quá trình học tập, các học viên cần chủ động, tích cực nghiên cứu, gắn với tổng kết tình hình thực tiễn để kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Hiền