Gần 20.000 tỷ đồng là số tiền dự kiến thực hiện Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2025.

Gan 20.000 ty dong khoi phuc rung Tay Nguyen - Anh 1

Đề án trên vừa được Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án này được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ, khôi phục rừng tại Tây nguyên, vốn đang bị xâm hại nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Ngoài tập trung khôi phục, phát triển rừng phù hợp với nguồn lực, điều kiện tự nhiên của vùng Tây Nguyên, nâng diện tích rừng của Tây Nguyên từ 2,6 triệu ha hiện nay lên 2,76 triệu ha, độ che phủ từ 46% lên 49,6%. Đồng thời, đề án sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án cần khoảng 20.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước là khoảng 7.300 tỷ đồng, vốn ODA hơn 3.300 tỷ đồng, còn lại là vốn ngoài ngân sách từ nguồn xã hội hóa.