Theo nội dung thỏa thuận, FPTS sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn cho Xi măng Xây dựng Quảng Ninh...