Ngoài ra, FPT sẽ thành lập Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ FPT, vốn điều lệ 40 tỷ đồng.

Ngày 1/11, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần FPT (Mã: FPT) đã ký nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ FPT và mua lại trái phiếu kèm chứng quyền do FPT phát hành năm 2009.

Theo đó, HĐQT của FPT cũng thông qua phương án mua lại trái phiếu kèm chứng quyền do công ty phát hành năm 2009 với số lượng mua lại không quá 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền. HĐQT đã ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định chi tiết việc mua trái phiếu kèm chứng quyền nêu trên.

Theo FPT việc mua lại này nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn hiện có của công ty.

Năm 2009, FPT đã phát hành 1.800 trái phiếu kèm chứng quyền với lãi suất 7%/năm, kỳ hạn 3 năm. Một trái phiếu sẽ được kèm theo 1.158 chứng quyền.

Trong đợt mua cổ phần theo chứng quyền năm nay, mỗi chứng quyền cho phép người mua 13,324 cổ phiếu phổ thông với giá 69.067 đồng/một cổ phần.

Ngoài ra, HĐQT đã thông qua phương án thành lập Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ FPT, với vốn điều lệ 40 tỷ đồng. Công ty mới sẽ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ tổng thể về dịch vụ công.

Cơ cấu quản trị của Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ FPT bao gồm: Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên. Trong đó, Ông Đỗ Cao Bảo thành viên HĐQT của FPT sẽ giữ chức vụ Chủ tịch công ty con, Tổng Giám đốc là ông Phạm Minh Tuấn.

Nguồn DVT.vn/FPT