CTCP FPT (FPT) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 hợp nhất (chưa có sự soát xét).

FPT: Kết quả ĐHCĐ bất thường lần 2 FPT: 23/7 đại hội cổ đông bất thường lần 2 FPT nhận 8 giải thưởng ICT Việt Nam 2009 CTCP FPT (FPT) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 hợp nhất (chưa có sự soát xét). Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 8.799,4 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 doanh thu thuần đạt 16.710,2 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý II/2009 đạt 231,86 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ (tương đương tăng 30,274 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 451,38 tỷ đồng, tăng 16,43% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 63,7 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý II/2009 là 1.645 đồng, lũy kế 6 tháng EPS đạt 3.203 đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2008. Với kế hoạch năm 2009 tập trung đẩy mạnh các ngành dịch vụ, chủ động giảm những ngành có thể bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, trong 06 tháng đầu năm tập đoàn FPT đã tiếp tục thu được kết quả kinh doanh rất khả quan trên các mảng kinh doanh chính của mình. Về doanh số, các mảng đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm: Viễn thông tăng 51,2%, Đào tạo tăng 48%, Tích hợp hệ thống tăng 6,3% và Xuất khẩu phần mềm tăng 12,5%. Về lãi trước thuế, các mảng này lần lượt hoàn thành kế hoạch đề ra là 147,4%; 124,6%; 108,5% và 88,6%. Tỷ trọng lợi nhuận của Phần mềm và Dịch vụ vẫn giữ vị trí chủ chốt, chiếm 69,8% cơ cấu lợi nhuận của toàn tập đoàn. Theo ATP