Giá lương thực, vốn đã tăng trong năm 2006, sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn trong năm nay và năm 2008...