[Kênh14] - Nóng mắt = bỏng mắt vì quá “hot” và.. nổ mắt vì tức.