EVN đẩy mạnh hợp tác với Campuchia trong việc xây dựng các nhà máy thủy điện và công trình lưới điện để thực hiện liên kết lưới nhằm tăng cường khả năng trao đổi, khai thác hiệu quả các nguồn điện và chia sẻ công suất dự phòng hệ thống.