(NDHMoney) Năm 2012, lợi nhuận trước thuế của ABT đạt 96,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT - HOSE) vừa công bố BCTC quý 4/2012. Doanh thu thuần quý 4 của ABT đạt 103,4 tỷ đồng,cả năm 2012 đạt 634,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 4 của ABT đạt 12,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14,6 tỷ đồng. Năm 2012, lợi nhuận trước thuế của ABT đạt 96,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng.

So với kế hoạch 90 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng cổ đông giao phó, kết thúc năm 2012 công ty đã vượt 6,8 tỷ đồng, tương đương vượt 7,5% kế hoạch. EPS năm 2012 của ABT đạt 8.086 đồng.