Hanoinet - Em bước đi từng bước, từng bước, dù là chậm nhưng đủ để quyết định số phận của em và chờ đợi những điều rất thật từ cuộc sống...