Dừng lại hay tiến tới trong mối quan hệ này không chỉ phụ thuộc vào em mà còn phụ thuộc vào cô ...