(NDHMoney) CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã ELC - HOSE) công bố Nghị quyết và biên bản của HĐQT về việc góp vốn.

Hội đồng Quản trị ELC thông qua việc nhận chuyển nhượng 360.000 cổ phiếu, tương đương 3,6 tỷ đồng vốn góp tại CTCP Tư vấn Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viễn thông từ cổ đông Phan Chiến Thắng. Đồng thời, ELC giao cho ông Thắng là người quản lý phần vốn góp nhận chuyển nhượng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, doanh thu của ELC đạt 93,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,4 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu - EPS đạt 93 đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu ELC dao động trong biên độ 21.200 – 28.100 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 1.364 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 32,7 triệu đồng/phiên.