Quyết định có hiệu lực từ 9/7/2012.

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông ( ELC ) thông báo thông tin bổ nhiệm nhân sự.

Theo Quy định về Công bố thông tin tại Thông tư số: 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Công ty Elcom xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau: Bổ nhiệm ông Trần Hùng Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Elcom nhiệm kỳ 2012 - 2017 (theo Nghị quyết số: 01-07/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 9/7/2012).

Theo TTVN/ELC