(ATPvietnam.com) -CTCP Chế tạo mãy Dzĩ An (mã chứng khoán: DZM) công bố báo cáo tài chính quý iv/2010 của công ty.

Theo đó, doanh thu thuần quý iv/2010 đạt 86,6 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 202,63 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2010 là 5,883 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 3,71 tỷ đồng, giảm 80% so với năm 2009. Chỉ tiêu Quý 4 Năm 2010 Năm 2009 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 86,968,959,610 89,990,956,795 Các khoản giảm trừ doanh thu 374,981,818 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 86,593,977,792 89,990,956,795 Giá vốn hàng bán 57,751,361,239 56,826,366,615 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 28,842,616,553 33,164,590,180 Doanh thu hoạt động tài chính 124,738,059 18,640,313 Chi phí tài chính 2,435,723,743 3,737,654,277 Trong đó: Chi phí lãi vay 1,990,428,702 1,182,564,305 Chi phí bán hàng 17,352,474,054 18,474,413,046 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,515,585,617 2,029,669,114 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,663,571,198 8,941,494,056 Thu nhập khác 4,269,054,867 (71,551,727) Chi phí khác 4,010,609,076 57,266,911 Lợi nhuận khác 258,445,791 (128,818,638) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,922,016,989 8,812,675,418 Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,038,302,548 660,950,656 Chi phí thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,883,714,441 8,151,724,762 Hoài Nam