GD&TĐ - Duy trì hoạt động thường xuyên và bền vững của trung tâm học tập cộng đồng và trung tâm văn hóa-thể thao xã là một trong những mục đích trong công tác phối hợp Sở GD&ĐT và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre.

Duy tri hoat dong ben vung cua trung tam hoc tap cong dong - Anh 1

Theo chương trình phối hợp do Sở GD&ĐT Bến Tre công bố, nội dung phối hợp giữa 2 Sở gồm: Chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng và trung tâm văn hóa-thể thao xã phối hợp nhằm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đa ngành tại địa phương, tăng cường hoạt động đa dạng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng và trung tâm văn hóa-thể thao xã phối họp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng như: tổ chức các lớp chuyên đề thuộc các lĩnh vực giáo dục pháp luật và đời sống, văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe, môi trường, phát triển kinh tế, an toàn giao thông, phổ cập tin học, khởi nghiệp... đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức của người dân.

Chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng và trung tâm văn hóa, thể thao xã làm đầu mối trong việc triển khai các chương trình, dự án trong các lĩnh vực khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các chủ trương, chính sách tại địa phương.

Chỉ đạo xây dựng tủ sách phục vụ các tầng lớp nhân dân; duy trì có hiệu quả hoạt động đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục cho con em nhân dân địa phương.

Thường xuyên tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích; tổ chức các lớp năng khiếu, lớp kỹ năng sống, lớp nghề nghiệp theo yêu cầu của nhân dân...