Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước sửa đổi đã đề xuất hình thức khai thác nguồn lực tài chính cho phép sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao)

Tại Chương VII, Điều 120 quy định về "Sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng B", Dự thảo đã quy định: Nhà nước cho phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Quỹ đất được lựa chọn để thanh toán cho nhà đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Giá trị quỹ đất thanh toán tương đương với giá trị Dự án BT được duyệt;

+ Việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hợp đồng BT được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu .

Duoc phep su dung quy dat de thanh toan cho nha dau tu thuc hien du an BT - Anh 1

Dự thảo Luật cho phép sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT

Về nguyên tắc thanh toán dự án BT bằng giá trị quyền sử dụng đất:

+ Giá trị dự án BT xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 117, khoản 4 Điều 118 Luật này;

+Thực hiện thanh toán dự án BT bằng giá trị quyền sử dụng đất theo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quyền sử dụng đất thanh toán;

+Thời điểm thanh toán dự án BT bằng giá trị quyền sử dụng đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư.

"Quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư" tại Dự thảo được quy định là đất được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật về đất đai và được áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Việc chuyển giao quỹ đất để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Nhà nước được thực hiện theo phương thức chuyển giao trực tiếp cho nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Giá trị quyền sử dụng đất được sử dụng để thanh toán dự án BT được tổng hợp vào nguồn thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, Dự thảo cũng đưa ra một quy định đối với điều luận này là: "Chính phủ quy định chi tiết Điều này" (Điều 120).

Hữu Tuấn