Giadinh.net - Mới đây sau khi có quyết định tăng giá điện 8,92%, gần như lập tức có 6 địa phương đã quyết định tăng giá nước sạch.