Tại Hội nghị Trung ương, tôi đã từng thẳng thắn nêu ý kiến, điều cần thiết nhất hiện nay là phải nâng cao được thu nhập cho nông dân. Muốn nâng cao được thu nhập thì phải giúp họ có trình độ, có kiến thức, biết làm giàu. Thực tế, nông dân hiện nay trình độ cơ bản là thấp, có tới 97,5% lao động chưa qua đào tạo...