(HNM) - Ngày 25-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (CVĐ) đã họp, đánh giá tình hình triển khai CVĐ 6 tháng đầu năm 2010 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2010.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, kết quả CVĐ đã thực sự có tác động tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Nội dung làm theo gương Bác đã rõ hơn, cụ thể, thiết thực hơn, một số nơi đã cụ thể hóa nội dung này bằng những công việc hằng ngày của từng cán bộ, đảng viên. Về những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư chỉ rõ, Ban chỉ đạo (BCĐ) các cấp tiếp tục triển khai thực hiện CVĐ gắn với tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, nội dung, kết quả triển khai CVĐ phải được đưa vào báo cáo chính trị của đại hội đảng cơ sở. Công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh, gắn với việc chuẩn bị đại hội thi đua toàn quốc, tăng cường tuyên truyền gương tốt, những mặt tích cực trong xã hội, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng giao Thường trực BCĐ Trung ương CVĐ sớm hướng dẫn tổng kết năm 2010 và 4 năm triển khai CVĐ. Việc tổng kết năm 2010 và 4 năm triển khai CVĐ được tiến hành từ cơ sở trở lên, bắt đầu từ tháng 10-2010, gắn với việc động viên nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI. Việc tổng kết tại cấp tỉnh hoàn thành xong trước ngày 30-11 để chuẩn bị cho tổng kết toàn quốc vào tháng 12-2010. Tán thành chủ trương nên có hình thức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ, Tổng Bí thư giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất đưa hình thức khen thưởng tặng Huy hiệu Bác Hồ vào Luật Thi đua khen thưởng.