Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, gia đình.

Chính sách của Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, gia đình theo quy định của pháp luật.

Theo dự thảo, các triển lãm phải xin cấp phép gồm: 1- Triển lãm mỹ thuật; 2- Triển lãm nhiếp ảnh; 3- Triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.

Du thao Nghi dinh ve hoat dong trien lam van hoa, nghe thuat - Anh 1

Ảnh minh họa - Internet

Thẩm quyền cấp phép

Thẩm quyền cấp phép của Triển lãm mỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Triển lãm nhiếp ảnh, thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 11 và khoản 4 Điều 12 Nghị định số 72/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh.

Đối với triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép đối với Triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác từ Việt Nam đưa ra nước ngoài mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia; Triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia.

UBND cấp tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa và Thể thao hoặc Sở Du lịch) cấp phép đối với: Triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác từ Việt Nam đưa ra nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia, do tổ chức, cá nhân tại địa phương tổ chức; Triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương, không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và xử lý Thông báo đối với các triển lãm do các cơ quan, Bộ, Ban, ngành ở Trung ương tổ chức tại Việt Nam.

UBND cấp tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa và Thể thao hoặc Sở Du lịch) tiếp nhận và xử lý Thông báo đối với các triển lãm do các cơ quan, Ban, ngành, tổ chức, cá nhân ở địa phương tổ chức tại địa phương.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây .

Lưu Thủy