Để giảm thiểu những bất cập và nâng cao công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đang tiếp thu lấy ý kiến cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Du thao Nghi dinh sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 11/2013/ND-CP: De nghi bai bo nhieu dieu khoan - Anh 1

Do công tác phát triển và quản lý đô thị còn yếu, nên nhiều đô thị thường bị ngập lụt khi có mưa lớn. Ảnh: TQ

Dự thảo Nghị định đã đề nghị bãi bỏ các điểm b, d Khoản 9 Điều 2; Khoản 10 Điều 2; Điều 7; điểm d Khoản 2 Điều 13; Điều 14; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Khoản 3 Điều 27; Điều 28; Điều 32; Tên Mục 1, Mục 2 Chương III; Điều 40; Khoản 5, 6, 7, 9 Điều 41; Điều 48, Điều 51 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Ngoài những điều khoản được Dự thảo sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, Dự thảo hướng tới sẽ thành lập Ban quản lý để có thể quản lý một hoặc nhiều khu vực tùy theo mức độ.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 2: Dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị. Dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo các quy định của Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.

Việc lập khu vực phát triển đô thị sẽ được căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu và chương trình phát triển đô thị. UBND cấp tỉnh theo đó phải lập khu vực phát triển đô thị đối với khu vực dự kiến tập trung đầu tư có một hoặc nhiều dự án với tổng quy mô dân số tương đương đô thị loại IV trở lên.

Dự thảo sẽ sửa đổi Điều 13a quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị. Trong đó, quy định rõ Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị gồm: Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị phải có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ…

Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng, thẩm định của Sở Nội vụ theo phân cấp của UBND cấp tỉnh và quy định của pháp luật.

Điều 16 quy định điều kiện là chủ đầu tư dự án được sửa đổi như sau: Đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan. Có đề xuất dự án phù hợp với quy hoạch và chương trình phát triển đô thị, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Thay đổi cụm từ “Dự án đầu tư phát triển đô thị” thành “Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị” tại Chương III của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Thay đổi cụm từ “chấp thuận đầu tư” thành “chấp thuận dự án” tại các Điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Hiện, Dự thảo đang được Bộ Xây dựng tiếp thu lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các ngành liên quan.

Trần Quý