Kinh tế, xã hội có nhiều diễn biến; hoạt động khai thác giao thông đường thủy cũng biến chuyển theo, sự thay đổi đó dẫn đến nhiều quy phạm của Nghị định 09 không còn phù hợp với thực tiễn.

Sau hơn 4 năm thi hành Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, các cơ quan, lực lượng chức năng thực thi công vụ đã áp dụng những quy định của Nghị định tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử phạt nhiều hành vi vi phạm, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm pháp luật GTĐTNĐ và trở thành công cụ pháp lý hữu hiệu để thực hiện Luật Giao thông ĐTNĐ có hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, đến nay khi tình hình Mặt khác, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 có rất nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ. Bên cạnh đó, mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, phải được ban hành kèm theo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông ĐTNĐ. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Nghị định 09 để phù hợp với quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và thực tiễn hoạt động khai thác giao thông ĐTNĐ là rất cần thiết và cấp bách. Trước tình hình đó, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009, trong đó có nội dung soạn thảo dự thảo nghị định sửa đổi và giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên soạn dự thảo để trình Bộ trong tháng 9 năm 2009. Thực hiện nhiệm vụ Bộ giao, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã biên soạn dự thảo và đang lấy ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Cục, chỉnh lý trình Bộ. Trong quá trình biên soạn, Cục đã nghiên cứu và đề xuất phương án biên soạn dự thảo nghị định thay thế mà không phải là nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 09, nhằm thuận lợi trong việc tra cứu và áp dụng. Dự thảo lần này đề nghị bổ sung quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Đội trưởng đội Thanh tra giao thông ĐTNĐ và Trưởng Văn phòng đại diện cảng vụ ĐTNĐ. Thực tế hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giao thông ĐTNĐ cho thấy, ngoài các chức danh là Chủ tịch UBND các cấp, các chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân, Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ và Chánh Thanh tra giao thông các cấp, Đội trưởng đội Thanh tra giao thông ĐTNĐ và Trưởng Văn phòng đại diện Cảng vụ ĐTNĐ là người trực tiếp thanh tra, kiểm tra và tham gia xử lý vi phạm. Nếu không quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cụ thể cho hai chức danh này thì sẽ rất khó khăn khi xử lý các hành vi thuộc phạm vi thẩm quyền của Thanh tra giao thông ĐTNĐ và Cảng vụ ĐTNĐ. Nếu tất cả các hành vi vi phạm có mức tiền phạt trên 500.000 đồng hoặc mọi hành vi vi phạm xảy ra trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa đều phải chuyển lên Chánh Thanh tra giao thông các cấp hoặc Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ thì sẽ gặp nhiều trở ngại, đôi khi còn ảnh hưởng đến việc chấp hành quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt. Bởi vì, phạm vi trách nhiệm của Chánh Thanh tra giao thông ĐTNĐ, Chánh Thanh tra Sở và Giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa khu vực là rất rộng, do đó, việc tiếp nhận vụ vi phạm do đơn vị cấp dưới chuyển lên để xử phạt lại càng gặp khó khăn. Trong khi, đội Thanh tra giao thông ĐTNĐ, Văn phòng đại diện Cảng vụ ĐTNĐ là đơn vị giúp việc cho Chánh Thanh tra và Giám đốc Cảng vụ được tổ chức và hoạt động trên từng khu vực. Nếu Đội trưởng đội Thanh tra giao và Trưởng Văn phòng đại diện Cảng vụ ĐTNĐ được quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thì những hành vi vi phạm thuộc phạm vi thẩm quyền sẽ được xử lý kịp thời, đồng thời còn tạo điều kiện cho đối tượng vi phạm thực hiện nghĩa vụ nhanh chóng hơn và đó cũng là bước cải các hành chính trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ. Để nghị định được ban hành, còn phải thông qua nhiều thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các bộ, ngành liên quan, hy vọng nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ mới sớm được Chính phủ ban hành.