Ngày 5 – 2, UBTƯMTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Ban soạn thảo dự án Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) phiên họp thứ hai. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim - Trưởng ban soạn thảo chủ trì hội nghị.

Trong dự án Luật MTTQ Việt Nam sửa đổi tập trung bàn những quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân; MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền nhân dân; giám sát và phản biện xã hội...Về nội dung dự thảo Luật, Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) gồm 6 Chương, 36 Điều. So sánh với Luật hiện hành (có 4 Chương, 18 Điều), Dự thảo Luật đã tăng thêm 2 chương, 18 điều. Vì vậy, trong phạm vi sửa đổi, Dự án Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) chỉ giữ lại những quy định cơ bản về vị trí, vai trò, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, nguyên tắc phối hợp và thống nhất hành động giữa UBTƯMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, nguyên tắc, phương thức phối hợp giữa Mặt trận với Nhà nước. Những vấn đề còn lại được sửa đổi một cách cơ bản, toàn diện và cụ thể nhằm nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, phù hợp với yêu cầu được nêu trong các văn kiện của Đảng gần đây, khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong tổ chức, hoạt động của Mặt trận do những hạn chế từ Luật hiện hành.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim - Trưởng ban soạn thảo dự án Luật MTTQ Việt Nam khẳng định: MTTQ khác với các ngành khác vì Mặt trận là khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận phải đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, do đó Luật Mặt trận phải làm sao để tất cả nhân dân đều thấy hình ảnh của mình trong đó. Luật Mặt trận khác Luật chuyên ngành khác. Tên là Luật MTTQ Việt Nam nhưng thực chất có 2 phần: Phần về tổ chức và phần về hoạt động cùng những gì liên quan đến tổ chức đưa vào một chương, những gì liên quan đến hoạt động để một chương.

N. Phượng