Dự án VIE/027 do Luxembourg tài trợ tại hai tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng từ năm 2009 - 2013. Trong năm 2011, dự án đã thực hiện được các hoạt động quan trọng về xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đào tạo với những kết quả tích cực. Đến nay, tiến độ triển khai dự án đã được đẩy mạnh cùng với sự hỗ trợ của hai BQLDA và sự chỉ đạo của Cố vấn cấp cao đối với nhóm chuyên trách với mục tiêu nhằm cải thiện cơ cấu tổ chức, hỗ trợ chính sách “Vì người nghèo” và vận động ở cấp độ quốc gia theo 3 mục tiêu chính: Thiết lập mạng lưới vận động; giám sát số liệu tài chính y tế; xây dựng khuôn khổ, thể chế… nhằm mục đích: quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn, với diện bao phủ rộng hơn tài chính y tế cho người nghèo được tại 6 huyện thí điểm của Cao Bằng và Bắc Kạn; Nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý cho cán bộ trạm y tế xã để cung cấp tốt hơn các dịch vụ y tế cho người nghèo.

Năm 2012, Dự án tiếp tục thực hiện với một số nhiệm vụ chính như: Nâng cấp trạm y tế xã; nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý cho cán bộ trạm y tế xã và y tế thôn bản…

PV