Banyan Tree đã tăng gấp 3 lần vốn dự kiến ban đầu.