Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Băng Tâm như sau:

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Nguyễn Băng Tâm

Số chứng minh thư/số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người/tổ chức thực hiện giao dịch:

Điện thoại liên hệ:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Phó chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán giao dịch: DTT

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 132.837 CP

Số tài khoản giao dịch:

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 Cổ phần

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 232.837 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Phương thức giao dịch: khớp lệnh và khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/11/2011 đến ngày 03/01/2011.